Search

O Pathways

 

Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Immigrants jest projektem międzynarodowym finansowanym przez Unię Europejską, w ramach którego udzielana jest pomoc młodym imigrantom w celu maksymalizacji ich potencjału na zagranicznym rynku pracy.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

Projekt jednoczy siły siedmiu organizacji doświadczonych w takich dziedzinach jak szkolenia, edukacja, komunikacja, praca na rzecz imigrantów, w celu opracowania modułów szkoleniowych, mających zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Ogólnym celem projektu jest wspieranie młodych imigrantów oraz polepszanie ich sytuacji na rynku pracy poprzez ułatwienie dostępu do różnego rodzaju szkoleń, lepszego zatrudnienia oraz budowania planu kariery zawodowej. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • wspieranie lepszego zrozumienia dla tendencji na rynku pracy oraz praw pracowniczych
 • polepszenie zdolności pracowników w zakresie komunikacji międzyludzkiej oraz umiejętności pracy w grupie
 • zwiększenie konkurencyjności uczestników w zakresie ubiegania się o pracę w sytuacji kiedy starają się o nią podobnie wykwalifikowani obywatele danego kraju, pomagając im w tworzeniu elektronicznego portfolio kariery oraz efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych online
 • promowanie wiedzy w zakresie dostępności oraz możliwości skorzystania z oferty szkoleniowej i edukacyjnej kraju przyjmującego
 • dogłębne zrozumienie barier napotykanych przez młodych imigrantów w krajach partnerskich oraz stworzenie praktycznych wskazówek w celu ich przezwyciężania
 • przeniesienie i dostosowanie aktualnie istniejących zasobów szkoleniowych poprzez tworzenie nowych rozwiązań łączących tradycyjną naukę i treści online, przeprowadzenie testu pilotażowego na grupie docelowej w celu zapewnienia wysokiej jakości proponowanych rozwiązań
 • promowanie kursu oraz rozpowszechnianie jego szerokiego zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów społecznych mających kontakt z imigrantami, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innych podmiotów mających potencjał do popularyzowania kursu
 • powszechne przyczynianie się do rozwoju osobistego imigrantów i wykorzystania ich potencjału w zwiększaniu ich udziału na rynku pracy i w gospodarce
 • rozpowszechnianie poglądu mówiącego o pozytywnych aspektach różnorodności kulturowej w miejscu pracy, poprawa stosunków społecznych oraz integracji społeczności poprzez ułatwienie młodym imigrantom dostępu do różnych możliwości pozyskania zatrudnienia.

 • change text size

  Sub Pages