Search

3.1 Wstęp – Zagrożenia dla bezpieczeństwa i sposoby ich zapobiegania

 

Ogólne podstawy prawne ochrony pracy o zastosowaniu powszechnym określa rozdział X kodeksu pracy ( art. 207 – 237 k.p. ) oparty na przepisach ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 30 III 1956 roku ( Dz. U. Nr 13, pozycja 91 ) i stanowi, że pracodawca oraz osoby pracujące na własny rachunek ponoszą prawną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, osoby zatrudnione również mają obowiązek zastosować się do praw zdrowia i bezpieczeństwa oraz mogą zostać zwolnione za niepodporządkowanie się przepisom. Regulacje dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy mają na celu zapobiegnięcie zranienia lub zachorowania pracowników poprzez przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności oraz zapewnienie zadowalającego środowiska pracy.

Są oni (pracodawcy, osoby działające na własny rachunek) odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo oraz mają obowiązek dbać o każdą osobę, która została dotknięta szkodą ze strony przedsiębiorstwa i jego działalności. Zawierają się w tym:

• osoby zatrudnione pracujące na terenie przedsiębiorstwa, w domu lub innym miejscu,
• osoby odwiedzające teren przedsiębiorstwa tacy jak klienci czy podwykonawcy
• osoby spoza przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie przebywają na jego terenie
• każdą osobę dotkniętą szkodą przez produkt czy usługę zaprojektowaną, wytworzoną czy zapewniona przez przedsiębiorstwo.

Co stanowi zagrożenie?

Według prawa pracodawcy oraz osoby działające na własny rachunek muszą przeprowadzić ocenę ryzyka miejsca oraz działalności w sferze przedsiębiorstwa. Poprzez oszacowanie ryzyka nie oczekuje się jego całkowitego wyeliminowania, jednak pozwala to na ochronę ludzi na tyle ile jest to możliwe.

Ocena ryzyka jest ważnym narzędziem w ochronie pracowników i przedsiębiorstwa. Pozwala ona skupić się na tych rodzajach ryzyka, które mają największą szansę się zadziać. Większość nich może być bez trudu kontrolowana poprzez proste środki.

Pierwszy stopniem oszacowania ryzyka jest określenie zagrożeń. Zagrożeniem może być coś łatwo dostrzegalnego, jak rozrzucony kabel, poprzecierany dywan (??) czy odsłonięta instalacja elektryczna. Może być to jednak coś mniej oczywistego – na przykład śliska powierzchnia. Może to być także coś ogólnego, jak słabe oświetlenie jak również specyficznego dla danego przedsiębiorstwa, dla przykładu poszczególne niebezpieczne substancje których się w nim używa.
Pracodawcy często rozróżniają następujące zagrożenia:
• zagrożenia miejsca pracy, jak układ warsztatu,
• zagrożenia wynikające z wykonywanych czynności, jak obsługa niebezpiecznych maszyn w miejscu pracy,
• zagrożenia środowiskowe, jak opary substancji niebezpiecznych wydobywających się w miejscu pracy.

Click here to test your awareness of hazards


change text size

Sub Pages