Search

Uzasadnienie projektu

 

Wcześniej przeprowadzone badania wykazały, że młodzi imigranci napotykają na różnego rodzaju bariery na rynku pracy, w tym: uprzedzenia i ksenofobię, dyskryminację ze strony pracodawców, trudności z honorowaniem kwalifikacji uzyskanych w poprzednio zamieszkiwanym kraju, różnice kulturowe w miejscu pracy, umiejętności w zakresie komunikacji, brak wiedzy na temat struktur krajowych wspierających w zakresie pomocy poszukującym zatrudnienia i szkoleń.

Bariery napotykane przez imigrantów plasują ich na bardzo niekorzystnym miejscu, w porównaniu do pracowników pochodzących z kraju, w którym szukają zatrudnienia. Często oznacza to, iż imigranci podejmują się pracy poniżej poziomu ich umiejętności, będąc bardziej podatnymi na niestabilność zatrudnienia jak i doświadczając wiele trudności w zakresie mobilności na rynku pracy.

Pathways koncentruje się na potrzebach młodych imigrantów i ma na celu umożliwienie im konkurencji z innymi poszukującymi pracy na równych zasadach, poprzez wyposażanie ich w praktyczne narzędzia w zakresie poszukiwania pracy oraz umiejętności dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb pracodawcy.
Polega ona na przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych i dostosowania istniejących materiałów szkoleniowych do potrzeb młodych imigrantów w wieku od 18 do 30 lat.

Poprzez zwiększenie umiejętności i zdolności adaptacyjnych oraz umożliwiając uzyskanie zatrudnienia w miejscach, w których ich kwalifikacje zostaną docenione i we właściwy sposób wykorzystane , ta grupa młodych ludzi umocni się na rynku pracy, będzie również korzystała z możliwości rozwoju osobistego oraz integracji społecznej w szerszym zakresie.

Działania te pomogą zwiększyć ich możliwości zatrudnienia, a co najważniejsze, pomogą przezwyciężyć bariery społeczno – ekonomiczne.


change text size

Sub Pages